آخرین مقالات
بایسته های نوین علمی بازجویی و تحقیق در قلمرو ادله اثبات حقیقت
امیرعباس بزرگمهر، احمد فلاحتی
1-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (425 KB)
بررسی رابطه هوش انضباطی و هوش ترکیبی با سلامت اجتماعی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان در سال تحصیلی 99-98
آذر مرادیان الوار، ابوطالب سعادتی
20-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (493 KB)
تدوین بسته سنجش شایستگی های مدیریت جهادی
اسفندیار آزاد، محمدحسین ضرغامی، طاهر احمدی
32-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (422 KB)
بررسی اصول و روشهای تعلیم و تربیت از منظر کانت
اسلام غفاری، محمد مناف زاده، مجید واحدی
43-55
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (401 KB)
تعیین اثربخشی آموزش های مبتني بر ذهن آگاهي برانگیزش تحصیلی و باورهاي هوشي دانش آموزان دختر
اشرف سادات تاج زادقهی، ابوطالب سعادتی شامیر
56-65
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (350 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها