آخرین مقالات
بررسی اثر بخشی فراشناخت و آموزش حل مسئله در بهبود تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در سال1392
مریم صادقی
1-17
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (337 KB)
ارزیابی کیفیت مناظر سبز شهری از منظر آسایش شهروندان (نمونه مورد مطالعه: پارک شهید رجایی اصفهان)
محمد هاشمی شهرکی، جیران هادی مقدم جونقانی، معصومه هاشمی شهرکی
18-35
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (504 KB)
جنبه های ضدفرهنگی موسیقی مردم پسند در دهه ی 1960 میلادی در امریکا
مهدی آقازاده، مریم لاری، محمد معین الدینی
36-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (269 KB)
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی به همراه محدودیت جریان خون بر سرعت، چابکی و توان انفجاری پای دانش آموزان پسر 11 تا 12 ساله
حسین افلاکی فرد، مهدی اکبری
49-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (255 KB)
اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی دانش با رویکرد مدیریت دانش
عباس میر، مهدی باقری، سید احمد هاشمی
60-72
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (309 KB)
اثربخشی روان درمانی مبتنی برشادی برکیفیت زندگی،امیدواری،استرس ادراک شده نوجوانان بدسرپرست شهرستان شوشتر
نسیمه حسین پور
73-91
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (443 KB)
بررسی مقایسه ایی رهبران درون گروه و رهبران خارج از گروه با استفاده از روش فراترکیب
هادی خان محمدی، مرتضی حسینی علائی
92-108
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (517 KB)
بررسی نقش زنان به عنوان سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری با استفاده از تکنیک (SWOT)
فیروزه خزایی کوهپر، هوشنگ زمانی عظیم
109-121
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (372 KB)
نظام جامع تأمین اجتماعی سالمندان و چالش‌های آن در اجراء
ولی رستمی، سیدمجیدموسویان احمدآبادی
122-135
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (291 KB)
تبیین رابطه بین هوش عاطفی با سبک های رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار مدیران سازمان های ورزشی
سجاد پاشایی، وحید حافطی، سجاد قدمی
136-143
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (328 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها