راهنمای نویسندگانصفحه عنوان
عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و ذکر نویسنده مسئول، دانشکده و دانشگاه های ایشان، درج آخرین درجه علمی کلیه نویسندگان، نشانی پست الکترونیکی ایشان، چکیده فارسی بین 130 تا 150 کلمه، چکیده انگلیسی در حد یک صفحه A4 کامل بین 300 تا 350 کلمه  (قلم Times فونت 12) و کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی است

توجه: پس از دریافت فرم انحصار چاپ هیچ گونه تغییری در اسامی نویسندگان مجله امکان پذیر نخواهد بود.

شایان ذکر است که فرد ثبت نام کننده در سامانه مجله (اعم از عضو هیأت علمی دانشگاه ها یا دانشجو) به عنوان نویسنده مسئول و عهده دار مکاتبات در تمام مراحل خواهد بود و شناسه کاربری و رمز ورود فقط برای ایشان ثبت خواهد شد.

در صورت ثبت نام دانشجویان، ارائه معرفی نامه ی استاد راهنمای ایشان برای مکاتبات آتی الزامی است در غیر اینصورت فرآیند بررسی مقاله متوقف خواهد شد.